O PROJEKCIE - Aktywne radosne Konary i okolice

Aktywne radosne Konary i okolice

O PROJEKCIE

            Projekt odpowiada na potrzeby w zakresie stworzenia przestrzeni dla opieki nad dziećmi i młodzieżą i ich rozwoju a także opieki dla osób niesamodzielnych nieaktywnych zawodowo w wieku 60+. celem projektu jest : Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości miejsc wsparcia dla 20 seniorów w tym 12 kobiet oraz opieki dla 20 dzieci i młodzieży w tym 10 dziewcząt z terenu Gminy Kłomnice zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym poprzez uruchomienie i funkcjonowanie Klubu Seniora oraz Placówki Wsparcia Dziennego do 30.06.2022 r.

Otrzymana dotacja będzie miała charakter zakupowy i nie będzie stanowiła sfinansowanego dotacją wynagrodzenia za świadczone usługi w rozumieniu przepisów o VAT, będzie przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów realizacji projektu wynikających z jego budżetu. Przyznana na taki cel dotacja nie spełnia przesłanki dotacji wynikającej z art. 29a ust.1 Ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami, nie będzie stanowiła czynności opodatkowanej VAT. Stowarzyszenie nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), ponieważ realizacja projektu nie jest związana ze sprzedażą opodatkowaną. Stowarzyszenie nie jest podmiotem zarejestrowanym jako podatnik Vat
i nie uzyska żadnych przychodów związanych z realizacją niniejszego projektu.

Projekt jest zgodny z celem szczegółowego priorytetu inwestycyjnego 9i- wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne. Grupą docelową będą uczestnicy/czki -osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w tym korzystające ze świadczeń pomocy społecznej wyłonieni z mieszkańców Gminy Kłomnice. Głównymi działaniami projektowymi będzie zapewnienie opieki oraz wychowania w zastępstwie za rodziców oraz prawnych opiekunów dzieci i młodzieży z trenów peryferyjnych w formie placówki wsparcia dziennego a także dostępności wysokiej jakości usług opieki nad osobami starszymi w formie klubu seniora. Działania realizowane będą w oparciu o dostępne zasoby ludzkie i podmiotowe, wzmacniające wolontariat
i partycypację społeczną.

Cel główny projektu

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości miejsc wsparcia dla 20 seniorów w tym 12 kobiet oraz opieki dla 20 dzieci i młodzieży w tym 10 dziewcząt z terenu Gminy Kłomnice zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym poprzez uruchomienie i funkcjonowanie Klubu Seniora oraz Placówki Wsparcia Dziennego do 30.06.2022 r.

Projekt zakłada udział Kobiet i Mężczyzn poprzez zaplanowanie działalności na rzecz środowiska lokalnego wykorzystujących indywidualne umiejętności, kwalifikacje uczestnika/uczestniczki projektu bez względu na płeć. W ramach realizacji projektu będą oferowane różne, zindywidualizowane formy wsparcia odpowiadające na odmienne potrzeby uczestników/uczestniczek projektu. Podczas realizacji projektu we wszystkich działaniach i zadaniach wdrożone będą Wytyczne w zakresie równości szans i niedyskryminacji. We wsparciu wezmą udział osoby z rekrutowane do udziału w projekcie z zachowaniem co najmniej standardu minimum równości szans Kobiet i Mężczyzn. Podczas wsparcia w ramach projektu promowane będą postawy równościowe, podkreślana będzie waga niedyskryminowania nikogo ze względu na płeć. Do zespołu realizującego zadania w projekcie zatrudnione zostaną osoby posiadające odpowiednie kwalifikację, legitymujące się udokumentowanym doświadczeniem i wiedzą tematyczną gwarantującymi rzetelne i merytoryczne wypełnianie zadań w projekcie. Będą to kryteria decydujące o zaangażowaniu do projektu. Osoby zatrudnione do realizacji projektu będą poinformowane o obowiązku przestrzegania zasad równości szans kobiet i mężczyzn w odniesieniu do realizacji projektu, a także do wykonywanych przez zespół projektowy obowiązków związanych z prowadzeniem projektu. Projekt zakłada równościowe zarządzanie projektem (opisane w pkt. „Sposób zarządzania projektem) z uwzględnieniem elastycznych rozwiązań czasu pracy, udział całego zespołu projektowego w podejmowaniu decyzji, kadra będzie eliminowała stereotypy, przeciwdziałała dyskryminacji. Bariery i trudności w dostępie do zatrudnienia i reintegracji społecznej są opisane w pkt B.11.2.
Wszyscy uczestnicy i uczestniczki otrzymają ofertę wsparcia o tej samej jakości, zapewnionym uczestnictwie w równym stopniu w oferowanych zajęciach, przełamywanie stereotypów dotyczących zajęć" typowo męskich i typowo kobiecych.

Projekt zakłada neutralny wpływ na zrównoważony rozwój. w ramach realizacji projektu beneficjent będzie kład szczególny nacisk na stosowanie segregacji odpadów oraz ograniczenia strat ciepła. Prowadząc zakupy artykułów spożywczych beneficjent będzie kład szczególny nacisk aby wybierać takie do których używane są biodegradowalne opakowania.

Projekt zakłada równy dostęp do oferowanego wsparcia dla każdej grupy społecznej. Na żadnym etapie realizacji projektu nie wystąpi zjawisko dyskryminacji konkretnej osoby min. z powodu niepełnosprawności, orientacji seksualnej, pochodzenie z "gorszego" domu czy innych przesłanek społecznych wpływających na powstanie zjawiska dyskryminacji. W przypadku pojawienia się w projekcie osoby niepełnosprawnej ruchowo beneficjent wnioskować będzie o uruchomienie mechanizmu racjonalnych usprawnień aby jak najbardziej zwiększyć dostęp do wsparcia projektowego.

WYDATKI KWALIFIKOWANE [PLN]                                       370 331,25 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE [PLN]                      344 408,06 zł