BIP GOPS Kłomnice

Ogłoszenia

Informacja o naborze - „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2023

2022-11-04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach informuje o naborze wniosków w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Cele programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu.

 

Adresaci Programu

   - dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

   - osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

 

Osoby zainteresowane wsparciem mogą się zgłaszać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach  do dnia 7 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Informacja o naborze - „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023

2022-11-04

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach informuje o naborze wniosków w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Termin realizacji Programu zaplanowano od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Czytaj więcej o: Informacja o naborze - „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023

INFORMACJA !!!

2022-06-28

Zarządzenie nr 24/2022

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

z dnia 27 czerwca 2022 r.

 

w sprawie skrócenia czasu pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kłomnicach

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z pózn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Od dnia 27.06.2022 r. do dnia 01.07.2022 r. ustala się czas pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach od godz. 7.30 do godz. 14.00.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Skrócony czas pracy Ośrodka

2022-06-15

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dariusz Bańczyk
Data utworzenia:2019-05-09
Data publikacji:2019-05-09
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:8959