Drukuj
Kategoria: Zespół interdyspilinarny
Wpisany przez Małgorzata Szafraniec   
poniedziałek, 11 sierpnia 2014 07:44

Rodzice są pierwszymi znaczącymi osobami w życiu dziecka. W rodzinie kształtuje się osobowość, system wartości, poglądy i styl życia młodego człowieka. Dobrze funkcjonująca rodzina daje potomstwu poczucie bezpieczeństwa, przynależności, akceptacji i zrozumienia, buduje poczucie własnej wartości, uczy tolerancji, zaradności życiowej, przygotowuje dziecko do pełnienia przez nie rozmaitych ról społecznych.W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań a zachowania poszczególnych członków rodziny nie są zgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi. Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie.

Na podstawie obecnych przepisów i kształtującego się systemu wsparcia rodziny dotkniętej przemocą domową, Wójt Gminy Kłomnice - Adam Zając powołał, w drodze zarządzenia w lutym 2011r. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kłomnice. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 01.03.2011r., kolejne odbywają się co trzy miesiące.

Zespół Interdyscyplinarny złożony jest z przedstawicieli: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorów sądowych oraz duchowieństwa.

Działania Zespołu koncentrują się wokół diagnozy problemu przemocy w rodzinie, inicjowania interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechniania informacji o instytucjach , osobach i formach udzielania pomocy. Członkowie grup roboczych, powoływanych przez Przewodniczącą ZI, podejmują współpracę z rodzinami, w których wszczęta została procedura: „Niebieskiej Karty”.

Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza: „Niebieska Karta –A” przez przedstawicieli ośrodka pomocy społecznej, policji, ochrony zdrowia, GKRPA oraz oświaty.

W ubiegłym roku w Gminie Kłomnice procedura: „Niebieskiej Karty” została wszczęta 38 razy, przy czym 28 formularzy sporządzili funkcjonariusze policji, 7 przedstawiciele GOPS, 2 przedstawiciele oświaty, 1 PCPR.

W okresie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kłomnice do Przewodniczącego wpłynęło 66 „Niebieskich Kart”. W efekcie prowadzonych przez grupy robocze działań z rodzinami dotkniętymi przemocą do dnia 31.12.2013r. zamkniętych zostało 55 procedur: „Niebieskiej Karty”. Zamknięcie procedury następuje w wyniku zrealizowania przez członków grupy roboczej indywidualnego planu pracy z rodziną, ustanie przemocy w rodzinie lub ze względu na bezzasadność prowadzonych działań.

Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych odbywają się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach pod adresem: Zdrowa, ul. Łąkowa 1.

W okresie od sierpnia do września 2014r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach uruchomiony zostanie numer telefonu, pod którym osoby zainteresowane będą mogły otrzymać informację na temat działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz procedury: „Niebieskiej Karty”. Dodatkowo osoby potrzebujące wsparcia mogą skorzystać z porady psychologicznej. W każdy poniedziałek od godziny 13.00 do 15.00 pod numerem: 34 389 36 75 będzie dyżurować Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, natomiast od godziny 15.00 do 16.00 dyżur pełnić będzie psycholog. Oferta skierowana jest do mieszkańców naszej Gminy, którzy doświadczają lub są świadkami przemocy w rodzinie.