Nabór na stanowisko: Animator/Opiekun Klubu Seniora Zawada

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 stycznia 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach w zawiązku z realizacją projektu pn. „Aktywni Seniorzy z Zawady” o nr WND-RPSL.09.02.05-24-011B/20-005 realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych –  konkurs - ogłasza nabór na stanowisko:

Animator/Opiekun Klubu Seniora 

Miejsce wykonania pracy:

Zawada ul. Częstochowska 8, 42-270 Kłomnice

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas określony w wymiarze 0,38 etatu – finansowana ze środków unijnych
w ramach projektu pn. " Aktywni seniorzy z Zawady i okolic "

Wymagania niezbędne:

 1. Kandydat/ka posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne
 2. Kandydat/ka posiada wykształcenie min. średnie i ukończony kurs (min. 20 godz.) przygotowujący do prowadzenia klubu seniora lub kurs opiekuna osób starszych.  
 3. Kandydat/ka posiada minimum roczny staż pracy.
 4. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 6. Niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Nieposzlakowana opinia.
 8. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność kierowania zespołem ludzkim,
 2. odpowiedzialność,
 3. samodzielność,
 4. kreatywność,
 5. komunikatywność,
 6. znajomość obsługi komputera,
 7. doświadczenie w pracy z osobami starszymi.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie zajęć dla uczestników klubu, opracowywanie scenariuszy oraz organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i kulturalnych i środowiskowych
 2. organizacja aktywnych form spędzania czasu w klubie
 3. udział w działalności, edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej klubu,
 4. organizowanie spotkań okolicznościowych,
 5. prowadzenie kół zainteresowań, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych w obiekcie i poza obiektem,
 6. opieka i pomoc niepełnosprawnym i niesamodzielnym uczestnikom klubu
 7. odpowiedzialność za powierzony majątek,
 8. dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących uczestników klubu seniora.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem świadectw pracy,
 4. podanie o przyjęcie do pracy,
 5. kopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem potwierdzających wykształcenie,
 6. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia, dyplomy),
 7. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 9. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania
  z praw publicznych,
 10. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona, potwierdzone własnoręcznym podpisem,
 11. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego – oświadczenie o jego wypełnianiu, w przypadku gdy nie ma osób zobowiązanych do alimentacji – oświadczenie, że nie został nałożony obowiązek alimentacyjny.

Przewidywany okres zatrudnienia: do 31.12.2022 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać w terminie do 31.01.2022 r.  do godziny 14.00 pod adresem:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach ul. Łąkowa 1, 42-270 Zdrowa  w zaklejonej kopercie  z dopiskiem "Nabór na wolne stanowisko - Animator / Opiekun Klubu Seniora - Zawada"

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach w dniu 03.02.2022 r.

o godzinie 10.00

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie
o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji (należy podać nr kontaktowy). Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Z regulaminem naboru można zapoznać się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach
z siedzibą w Zdrowej ul. Łąkowa 1 

Osoba do kontaktu :  Anna Kubalska - Kierownik GOPS tel. 34 389 36 60

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2022-01-21
Data publikacji:2022-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1321