Refundacja podatku VAT dla gospodarstw ogrzewanych gazem

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

9 lut 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach jako realizator ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687 ) informuje o przedłużeniu wsparcia dla odbiorców paliw gazowych do 30 czerwca 2024 r.

Ustawa przewiduje, iż odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają domy gazem, posiadają opłacone faktury,  mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego.

Pierwotnie ustawa zakładała wypłatę refundacja podatku VAT za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Po nowelizacji ustawy odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych będą mogli uzyskać refundację także za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

 UWAGA WSZELKIE NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA DOLE STRONY!

 

 

KRYTERIUM DOCHODOWE ORAZ GAZ DLA CELÓW GRZEWCZYCH

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do dnia wejścia ustawy w życie, tj. do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres e-mail wskazany we wniosku.

WNIOSEK O REFUNDACJĘ

Aby uzyskać refundację należy złożyć stosowny wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach z siedzibą w Zdrowej.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez  przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

WNIOSKODAWCĄ ZATEM MUSI BYĆ OSOBA, ZAMIESZKUJĄCA W LOKALU OGRZEWANYM GAZEM, KTÓRA JEST JEDNOCZEŚNIE STRONĄ UMOWY O DOSTARCZENIE PALIWA GAZOWEGO ORAZ FAKTYCZNIE PONIOSŁA KOSZTY WYNIKAJĄCE Z FAKTURY.

Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć nie później niż do dnia 30 września 2024 r., lub po upływie tego terminu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wnioski przyjmowane będą w formie tradycyjnej oraz elektronicznej przez ePuap.

W formie tradycyjnej wnioski będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach z siedzibą: Zdrowa ul. Łąkowej 1

Odpowiedzialność karna

Informacje przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-02-09
Data publikacji:2024-02-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Morawiec
Liczba odwiedzin:539