Dodatek gazowy

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁOMNICACH INFORMUJE, ŻE PROWADZI NABÓR WNIOSKÓW NA DODATEK GAZOWY
( REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH W 2023 ROKU)
Mieszkańcom zużywającym gaz do ogrzewania domów lub budynków przysługuje dodatek gazowy, czyli refundacja kosztów podatku od towarów i usług (VAT), który od stycznia powrócił do poprzedniej stawki i wynosi 23% (w 2022 roku wynosił 0%.)
Komu przysługuje dodatek gazowy?

Dodatek gazowy przysługuje mieszkańcom, którzy:
jako główne źródło ogrzewania domu wykorzystują kocioł na paliwa gazowe (z sieci),
wpisali lub zgłosili źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB.

Urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane do CEEB do dnia 21 grudnia 2022 r. Wpis do CEEB po 21 grudnia 2022 r. jest możliwy, ale tylko w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB,
spełniają kryterium dochodowe, czyli ich przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:
2100 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych lub
1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowych.

Podane kwoty obliczane są na podstawie:
zarobków z 2021 roku – jeśli wniosek złożysz do 31 lipca 2023 roku;
zarobków z 2022 roku – jeśli wniosek złożysz od dnia 1 sierpnia 2023 roku do 29 lutego 2024 roku.

Przy obliczaniu średniego miesięcznego dochodu od zarobków odejmuje się alimenty płacone na rzecz innych osób. Na dochód mogą składać się:
przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych przez: artykuły 27, 30 b, 30 c, 30 e, 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych; pomniejszone o: koszty przychodu, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
dochody z gospodarstwa rolnego;
dochody z działalności opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Kryterium dochodowe weryfikowane jest tylko wtedy, kiedy składasz pierwszy wniosek o zwrot podatku.
Przy kolejnym wnioskowaniu procedura jest więc uproszczona.
Refundacja nie przysługuje:
osobom, które kupują butle z gazem, mają w domu wyłącznie kuchenki gazowe czy wykorzystują
to paliwo jedynie do podniesienia temperatury wody,
nie są stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, które dostarcza paliwa gazowe.

Składanie wniosku
Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT. Wynika to z przepisów, art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r., w myśl którego refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne.
Wniosek o refundację jest dostępny stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska –

Wniosek do pobrania

Wniosek można złożyć:
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach z siedzibą w Zdrowej, ul. Łąkowa 1
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Należy pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Do wniosku należy dołączyć skany wymaganych dokumentów.
Do wniosku należy dołączyć:
fakturę, która dokumentuje dostarczenie paliwa w okresie między 1 stycznia 2023 r. a 31 grudnia 2023 r. (kserokopię faktury i oryginał do wglądu),
dowód opłacenia faktury (kserokopię dowodu wpłaty i oryginał do wglądu).
W niektórych przypadkach potrzebne mogą być dodatkowe dokumenty, wymagane do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.
WAŻNE: Kwota VAT-u będzie zwracana na podstawie faktury rozrachunkowej za dostarczenie gazu (a nie faktury za prognozę opłat za gaz)!
Termin składania wniosku:
do 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
po 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r.
w związku z sytuacją na rynku gazu

Dariusz Bańczyk


Pliki do pobrania


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2023-04-19
Data publikacji:2023-04-19
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Bańczyk
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1051