Informacja

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

27 mar 2024

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus-Podprogram 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach z siedzibą Zdrowa ul. Łąkowa 1 informuje, iż od 08 kwietnia 2024 r. rozpoczyna się kwalifikowanie osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Podprogram 2023

 

 

 

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

Nowe kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 i obowiązuje od 12.02.2024 r.:

  • 2056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 1590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane w/w pomocą powinni przedstawić:

  • zaświadczenie o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny uzyskiwanych z tytułu zatrudnienia (przychód w kwocie…, zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych…, składki na ubezpieczenie zdrowotne..., kwota alimentów świadczona na rzecz innych osób..., wynagrodzenie netto..., koszty uzyskania przychodu..., dochód…) za poprzedni miesiąc.
  • decyzję o przyznanym świadczeniu emerytalno-rentowym z ZUS-u, KRUS-u za 2024 r.
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego i jego wysokości (nakaz płatniczy za 2024 r.)
  • decyzję przyznającą świadczenie uzupełniające z ZUS-u za 2024 r. oraz wszelkie inne dochody uzyskane w poprzednim miesiącu

 Prosimy o zgłaszanie się do właściwych terenowo pracowników socjalnych w celu uzyskania skierowania. Tel. do kontaktu: 34 389 36 78, 34 389 36 69

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-03-27
Data publikacji:2024-03-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Morawiec
Liczba odwiedzin:297