Strona główna

Najnowsze aktualności

Nabór na stanowisko Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach  w zawiązku z realizacją projektu pn. „Aktywne, radosne konary i okolice” o nr WND-RPSL.09.02.04-24-064H/18 realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie ogłasza nabór na stanowisko:

Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego

Nabór na stanowisko Opiekun Klubu Seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach w zawiązku z realizacją projektu pn. „Aktywne, radosne Konary i okolice” o nr WND-RPSL.09.02.04-24-064H/18 realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie ogłasza nabór na stanowisko:

Opiekun Klubu Seniora 

Rekrutacji dzieci do świetlicy środowiskowej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁOMNICACH

ogłasza rozpoczęcie rekrutacji dzieci do świetlicy środowiskowej spełniającej wymagania Placówki Wsparcia Dziennego,
która zostanie utworzona w ramach projektu ”Aktywne, radosne Konary i okolice" współfinansowanego ze środków EFS

 

Rozpoczęcie rekrutacji do KLUBU SENIORA

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁOMNICACH

ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do KLUBU SENIORA

Jeżeli jesteś mieszkańcem Konar lub okolic w wieku 60+, osobą nieaktywną zawodowo
a chcesz żyć w sposób twórczy, zostań uczestnikiem Klubu Seniora w Konarach