Polityka prywatności i pliki cookies

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Polityka prywatności

 

 1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i wykorzystywania danych gromadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach, sposobach przetwarzania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach (dalej zwany „Administratorem”) z siedzibą 42-270 Zdrowa, ul. Łąkowa 1.
 3. Z Administratorem można się kontaktować pocztą tradycyjną na adres: 42-270 Zdrowa, ul. Łąkowa 1, telefonicznie pod nr telefonu lub poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: gops@klomnice.pl
 4. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować. Tymi danymi będą w szczególności: imię i nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, informacje o rodzinie, nr konta bankowego, wysokość wynagrodzenia.
 5. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod_gops@klomnice.pl lub listownie na adres:
  42-270 Zdrowa, ul. Łąkowa 1 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
 6. Celem przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. realizacja ustawowych zadań udzielania pomocy społecznej, wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 9 ust. 2 RODO.
 7. Administrator realizuje zadania ustawowe między innymi w oparciu o następujące przepisy prawa:
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • Ustawa z dnia 09 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
 • zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i art. 9 ust. 2 lit. g czyli w celach niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
 2. W niektórych przypadkach podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może wynikać z udzielonej przez Pani/Pana zgody. Wówczas przetwarzanie danych odbywać się będzie w celach w tej zgodzie opisanych.
 3. Szczegółowe cele i prawne podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz inne informacje, o których mowa w art. 13 RODO zostały określone przez Administratora przy opisie poszczególnych rodzajów świadczonej pomocy społecznej i innych czynnościach będących w zakresie merytorycznym działalności Administratora. Z klauzulami tymi można się zapoznać klikając w menu boczne na stronie gops.klomnice.pl
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleca usługi (przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem).
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane te nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przesyłane do p
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do swoich danych – uzyskania informacji o Państwa danych przechowywanych przez Administratora, a także pozyskanie kopii tych danych;
 • sprostowania danych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe, a także gdy są niekompletne, wówczas sprostowanie następuje poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 • ograniczenia przetwarzania danych gdy:
 1. kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych - na czas pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania,
 3. przetwarzanie Państwa danych stało się zbędne dla Administratora, ale ich przetwarzanie wciąż jest potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, ograniczenie trwa do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy Administratora do przetwarzania są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 • przenoszenia swoich danych prawo do otrzymania od Administratora
  w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które Użytkownik dostarczył Administratorowi;
 • usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo to może być realizowane gdy:
 1. Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
 2. cofnęliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych, a brak jest innej podstawy ich przetwarzania przez Administratora,
 3. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 4. wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, a nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego,
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym,
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

Wyjątki tj. sytuacje, w których żądanie to nie może zostać uwzględnione określone są w art. 17 ust.3 RODO, przypadki te uzasadniają dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

 • cofnięcia zgody, jeżeli Państwo udzielili zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Organu Nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Pliki cookies

1.Pliki cokkies stanowią niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są na komputerach, smartfonach, tabletach Użytkowników podczas wyświetlania strony internetowej www.gops.klomnice.pl i mogą być odczytane przez serwer w przeglądarce internetowej Użytkownika przy ponownym połączeniu z tą stroną.

 1. Może Pani/Pan zindywidualizować swoje ustawienia dotyczące plików cookies w przeglądarce, niepodjęcie czynności w zakresie zmiany ustawień oznacza akceptację dla wszystkich stosowanych cookies.
 2. Pliki cookies, które wykorzystywane są na stronie internetowej dzielimy na:

1) niezbędne – pliki niezbędne do korzystania z serwisu www.gops.klomnice.pl i służą m.in. do zapewnienia stabilności jego funkcjonowania (mierzą ruch, zabezpieczając serwis przed przeciążeniem). Te pliki stosowane są domyślnie i jako jedyne nie wymagają zgody Użytkownika;

2) funkcjonalne – zapamiętania wybranych przez Użytkowników preferencji dot. prywatności, wypełnienia udostępnionych przez Administratora formularzy on-line, zapamiętania ustawień strony internetowej;

3) analityczne – pliki te pozwalają zebrać informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej, pomagają ulepszać i mierzyć wydajność Serwisu poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak z niego korzystają Użytkownicy. Jeśli Użytkownik odmówi zapisania tego rodzaju plików na swoim komputerze, smartfonie to jego wizyta nie będzie uwzględniana w statystykach;

4) marketingowe – pliki stosowane w celu personalizacji treści, które będą wyświetlane na stronie internetowej, służą dopasowaniu treści i formy;

5) stałe - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

6) sesyjne - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, telefonie) Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki. 

 

           

Niniejsza wersja Polityki prywatności obowiązuje od 1 marca 2024 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-05-08
Data publikacji:2019-05-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3205