POPŻ 2014-2020

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Pomoc żywnościowa FEAD

 

Od 21 sierpnia 2017 roku w godzinach od 7.30 do 15.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdrowej wydawane będą skierowania uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach programu żywnościowego FEAD. Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem żywności powinni się zgłosić do siedziby GOPS w Zdrowej ul. Łąkowa 1 po odbiór skierowań.

Skierowania będą wydawane przez pracowników socjalnych obsługujących odpowiedni teren gminy.

Osoby, które nie są klientami tutejszego GOPS powinni przynieść ze sobą dokumenty świadczące o ich dochodach (małżonkowie oraz inne osoby tworzące wspólne gospodarstwo domowe).

Kryteria udzielenia pomocy

Dochód nie przekraczający 200% kryterium dochodowego ustalonego 
w art. 8 ustawy o pomocy społecznej:

 •  1268 zł netto – dla osoby samotnej
 •  1028 zł netto – dla jednego członka rodziny.

O terminie wydawania żywności zainteresowani będą informowani po otrzymaniu dostawy żywności do GOPS-u z Banku Żywności.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

w Podprogramie 2017

W 2017r. Gmina Kłomnice przystępuje  do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.

Realizatorem programu w Gminie Kłomnice będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach, z siedzibą Zdrowa, ul. Łąkowa 1 .

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017 będą wydawane od 21.08.2017r.

Kwoty kryterium dochodowego wynoszą: 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie

 

 

Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań  realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017

 1. Wytyczne dla ARR jako beneficjenta oraz dla organizacji partnerskiej o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO)
 2. Kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację Podprogramu 2017

Kwota ogółem ok. 390 127 262 PLN, w tym:

– kwota przeznaczona na zakup artykułów w ramach postępowania przetargowego
ok. 354 661 148 PLN (brutto), w tym kwota netto na zakup artykułów spożywczych oraz kwota  podatku od towarów i usług (VAT),

– kwota przeznaczona na dofinansowanie dla organizacji partnerskich z tytułu kosztów administrowania, magazynowania i transportu (5% kwoty na zakup artykułów spożywczych brutto) –  ok. 17 733 057 PLN,

–   kwota przeznaczona na dofinansowanie dla organizacji partnerskich z tytułu środków towarzyszących  (5% kwoty na zakup artykułów spożywczych brutto) – ok.                         17 733 057 PLN.

 1. Okres realizacji dostaw artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2017
 1. Dla produktów: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy

od

0

8

 

2

0

1

7

    do

0

5

 

2

0

1

8

 przy czym realizacja dostaw może się rozpocząć nie wcześniej niż 16.08.2017 r.

od

1

1

 

2

0

1

7

    do

0

3

 

2

0

1

8

 1. Indykatywny procentowy podział środków finansowych przeznaczonych na zakup artykułów spożywczych na organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym

Nazwa organizacji partnerskiej o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym

%

podział środków finansowych

Federacja Polskich Banków Żywności

54,0%

Polski Komitet Pomocy Społecznej

21,6%

Caritas Polska

17,3%

Polski Czerwony Krzyż

7,1%

 1. Rodzaje artykułów spożywczych oraz indykatywny podział procentowy ilości w poszczególnych grupach towarowych
  1. artykuły warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe) ok. 24,40 %,
  2. artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane)  ok. 22,99 %,
  3.  artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający) ok. 18,63 %,
  4. artykuły mięsne (gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju)  ok. 18,12 %,
  5. cukier biały ok. 7,93 %,
  6. tłuszcze - olej rzepakowy ok. 7,93 %.

Wymagania jakościowe oraz wymagania w zakresie rodzajów opakowań
i ich oznakowania dla ww. artykułów określa IP w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 1. Zgłoszenie zapotrzebowania na artykuły spożywcze współfinansowane ze środków FEAD

OPO przekazuje w  terminie do 7 dni kalendarzowych od daty wydania Wytycznych IZ dla Podprogramu 2017:

-       zapotrzebowanie na artykuły spożywcze, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 9 do niniejszych wytycznych wraz z ilościami artykułów spożywczych planowanymi do dostarczenia do poszczególnych magazynów OPR (dostosowanymi do pełnych palet), formularze „Zgłoszenie magazynu organizacji partnerskiej regionalnej (OPR) do uczestnictwa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017”, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 9a do niniejszych Wytycznych, w odniesieniu do każdej OPR.

 1. Zadania przewidziane do realizacji przez instytucję wykonującą badania jakościowe artykułów spożywczych:
 2. konsultowanie z ARR metodyki badań dla poszczególnych parametrów artykułów spożywczych,
 3. przeprowadzanie badań laboratoryjnych artykułów spożywczych, w tym badań odwoławczych,
 4. przekazywanie sprawozdań z badań.
 1. Kontrola dostaw artykułów spożywczych realizowanych do magazynów organizacji partnerskich regionalnych przez wyłonionych wykonawców:
 2. kontrole będą dotyczyły co najmniej 5% ilości danego artykułu spożywczego
 3. typowanie do kontroli dostaw i jakości artykułów spożywczych w magazynach OPR będzie przeprowadzane na podstawie analizy ryzyka.
 1.  Wytyczne dla ARR jako Instytucji Pośredniczącej oraz organizacji partnerskich
 2.   Ogólne zasady realizacji operacji w ramach Podprogramu 2017
 1. Cel

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa
w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 r. – czerwiec 2018 r.

 1. Cele szczegółowe:

-                    Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się
z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych, zgodnie z zasadami PO PŻ (wskaźnik określony w  cz. V ust.1 ppkt 1.3.3);

-                    Racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z IP oraz
z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym (wskaźniki produktu określone w cz. Vust.1 ppkt 1.1.1. - 1.1.3. oraz w ppkt 1.3.4.);

-                    Przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ (wskaźniki rezultatu określone w cz. Vust. 1 ppkt 1.2.1. i 1.3.2.),

-                    Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne (wskaźnik produktu określony w cz. V ust. 2 ppkt 2.1.1. oraz wskaźnik rezultatu określony w cz. V ust. 2 ppkt 2.2.1.).

 1. Definicje: 
 1. OPO – organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, wybrane przez Instytucję Zarządzającą,
 2. OPR –, do których wykonawcy będą dostarczać artykuły spożywcze
  w celu dalszej dystrybucji do OPL lub bezpośrednio do osób najbardziej potrzebujących,
 3. OPL – organizacje partnerskie lokalne wchodzące w skład struktury OPR lub inne organizacje bezpośrednio przekazujące pomoc żywnościową osobom najbardziej potrzebującym.
 1. Organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO)
  są odpowiedzialne za wszystkie działania realizowane w ramach umów z IP, w tym za dystrybucję i działania w ramach środków towarzyszących realizowane odpowiednio przez OPR i OPL.
 2. Szczegółowe wymagania i standardy dotyczące:
 3. a) dystrybucji określone są w cz. II ust. 5-14 niniejszych wytycznych,
 4. b) działań w ramach środków towarzyszących określone są w cz. III.
 5. Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących
 1. Indykatywny procentowy podział na województwa wartości pomocy dla osób potrzebujących

Lp.

Województwa

 %

podział wartości pomocy na województwa

1

Dolnośląskie

6,78%

2

Kujawsko-pomorskie

6,13%

3

Lubelskie

6,71%

4

Lubuskie

2,65%

5

Łódzkie

5,88%

6

Małopolskie

7,67%

7

Mazowieckie

12,61%

8

Opolskie

2,33%

9

Podkarpackie

6,67%

10

Podlaskie

3,73%

11

Pomorskie

6,78%

12

Śląskie

10,40%

13

Świętokrzyskie

3,94%

14

Warmińsko-mazurskie

4,23%

15

Wielkopolskie

9,04%

16

Zachodniopomorskie

4,45%

 1. Indykatywny procentowy podział wartości pomocy adresowanej do poszczególnych województw, do realizacji przez organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym przy dystrybucji artykułów spożywczych)

Dystrybucja artykułów spożywczych dotyczy pełnych opakowań jednostkowych poszczególnych artykułów spożywczych.*

Lp.

Województwa

FPBŻ

PKPS

Caritas

PCK

1

Dolnośląskie

5,69%

7,99%

8,17%

8,06%

2

Kujawsko-pomorskie

3,71%

9,16%

12,38%

0,00%

3

Lubelskie

7,95%

5,52%

0,32%

16,77%

4

Lubuskie

2,26%

1,38%

5,27%

3,04%

5

Łódzkie

6,73%

7,64%

1,70%

4,20%

6

Małopolskie

7,92%

2,90%

16,00%

0,00%

7

Mazowieckie

12,35%

17,68%

8,27%

9,68%

8

Opolskie

3,74%

1,17%

0,29%

0,00%

9

Podkarpackie

2,67%

16,87%

3,93%

12,82%

10

Podlaskie

4,03%

2,48%

5,89%

0,00%

11

Pomorskie

9,51%

2,50%

0,22%

14,89%

12

Śląskie

9,17%

8,92%

11,43%

21,75%

13

Świętokrzyskie

5,15%

3,03%

2,63%

0,78%

14

Warmińsko-mazurskie

4,00%

5,60%

4,97%

0,00%

15

Wielkopolskie

10,40%

5,25%

13,23%

0,00%

16

Zachodniopomorskie

4,72%

1,91%

5,30%

8,01%

   

100%

100%

100%

100%

*podział alokacji na poszczególne województwa uwzględniany jest w umowie o dofinansowanie projektu.

OPO mogą dokonać, za zgodą IZ, przesunięć wartości pomocy żywnościowej pomiędzy województwami, nie większych niż +/- 2% w stosunku do wielkości wskazanych w części II. Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących Pkt 2. Indykatywny procentowy podział wartości pomocy adresowanej do poszczególnych województw, do realizacji przez organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym przy dystrybucji artykułów spożywczych. Dwuprocentowe przesuniecie żywności pomiędzy województwami odnosi się do alokacji wojewódzkiej (zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej, zamieszczoną również na stronie www.mrpips.gov.pl)

W tym celu OPO występuje do IZ, za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej. Pismo w sprawie wraz z informacją o zakresie przesunięć wraz z uzasadnieniem przekazywane jest do IP, która poddaje informację weryfikacji oraz w przypadku braku uwag, przekazuje do Instytucji Zarządzającej wraz ze swoją opinią. Instytucja Zarządzająca przekazuje odpowiedź do OPO za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej.

 1. Łańcuchy dystrybucji:
 2. dostawy do placówek OPR, które przekazują artykuły spożywcze do OPL lub bezpośrednio odbiorcom końcowym,
  1. dostawy do placówek OPR, które dostarczają artykuły spożywcze do OPL prowadzących dystrybucję bezpośrednio wśród odbiorców końcowych.
  2. Umowy określające zobowiązania uczestników dystrybucji zawierane są między:
 3. IP a OPO wybranymi przez IZ na dany podprogram, zgodnie z wzorem umowy
  o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu
  i magazynowania oraz z tytułu środków towarzyszących, zatwierdzonym przez IZ,
 1. OPO a OPR (jeśli OPR należy do struktury OPO, OPO przekazuje do OPR wytyczne do realizacji podprogramu wynikające z umowy między IP a OPO oraz z niniejszych wytycznych IZ),
 2. OPR a OPL (jeśli OPL należy do struktury OPR, OPR przekazuje do OPL wytyczne do realizacji podprogramu wynikające z umowy między OPO a OPR i z wytycznych OPO).
 1. Minimalne standardy dla organizacji partnerskiej o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO) w obszarze administrowania:
 1. Przestrzeganie zasady należytego zarządzania finansami zgodnie z artykułem
  30 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012
  w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii.
 2. Zapewnienie kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje/doświadczenie w zarządzaniu lub realizacji programu/projektu finansowanego ze środków UE albo w realizacji działań  związanych z dystrybucją żywności, potwierdzone stosowną dokumentacją.
 3. Prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej przy wykorzystaniu specjalistycznego programu komputerowego lub w formie papierowej bądź w każdy inny sposób umożliwiający czytelne wyodrębnienie poszczególnych pozycji księgowych dla Podprogramu 2017.
 4. Posiadanie narzędzi zapewniających sprawną realizację obowiązku sprawozdawczego,
  w tym prowadzenie ewidencji dotyczącej wydania artykułów spożywczych w podziale
  na grupy odbiorców, płeć, wiek oraz wysokość dochodu osób najbardziej potrzebujących,
  w układzie terytorialnym.
 5. Zobowiązanie OPR do zawarcia umów z OPL /przekazania do OPL pisemnych wytycznych do realizacji podprogramu (jeśli OPL należy do struktury OPR) i zobowiązanie tych organizacji do przestrzegania zapisów dotyczących wymagań, które muszą spełniać OPL,  określonych w umowie zawartej pomiędzy IP a OPO.
 6. Zawarcie przez OPO umów z OPR / przekazanie do OPR pisemnych wytycznych do realizacji podprogramu (jeśli OPR należy do struktury OPO) i zobowiązanie tych organizacji do przestrzegania zapisów dotyczących wymagań, które muszą spełniać OPR, określonych
  w umowie zawartej pomiędzy IP a OPO.Warunkiem podpisania umów/przekazania pisemnych wytycznych jest przedłożenie przez OPR do OPO opisu dystrybucji artykułów spożywczych, w tym planowanej liczby osób do objęcia pomocą żywnościową oraz uzgodnionego z właściwym terytorialnie OPS, zakresu współpracy oraz wstępnego planu działań towarzyszących (obowiązkowych oraz objętych dofinansowaniem) w ramach PO PŻ (zgodnie z cz. III. niniejszych wytycznych).
 7. Przeprowadzenie wyboru oraz weryfikacji OPR, w zakresie spełniania kryteriów uczestnictwa w PO PŻ Podprogram 2017 (określonych w ust. 14 niniejszych wytycznych) przed zawarciem umów na dystrybucję artykułów spożywczych potwierdzone stosowną dokumentacją.
 8. Przeprowadzenie weryfikacji sieci dystrybucji na danym obszarze, celem zapobiegania zawierania umów z więcej niż jedną OPR, która swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje tę samą grupę osób najbardziej potrzebujących, która może zostać objęta pomocą żywnościową.
 9. Prowadzenie nadzoru i monitoringu nad realizacją operacji dystrybucji w Podprogramie 2017, w tym przeprowadzenie kontroli w co najmniej -10% OPR, z którymi OPO podpisało umowy na realizację operacji dystrybucji w Podprogramie 2017.
 10. Po przeprowadzeniu kontroli, o których mowa w pkt 5.9 OPO sporządza stosowną dokumentację zawierająca informację o ewentualnych zaleceniach w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie realizacji dystrybucji żywności oraz przestrzegania minimalnych standardów w obszarach administrowania, transportu i magazynowania, a także informację o sprawdzeniu wykonania zaleceń pokontrolnych.
 11. Zamieszczenie na stronie internetowej informacji dotyczącej działań realizowanych przez organizację w ramach Podprogramu 2017 w zakresie dystrybucji i środków towarzyszących, ich celów i wyników oraz podkreślającej wkład Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w finansowanie tych działań, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS)  dla beneficjentów i organizacji partnerskich dotyczącymi informowania i komunikacji w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz aktualizowanie raz na kwartał przez OPO wykazu odpowiednio listy OPR i OPL, które uczestniczą za pośrednictwem danej organizacji partnerskiej w realizacji podprogramu.
 12. Zobowiązanie OPR do przekazywania na bieżąco informacji dotyczących dystrybucji artykułów spożywczych w celu sporządzenia i terminowego przekazywania do IP dokumentów, o których mowa w cz. VII ust. 1 i 2.
 1. Minimalne standardy dla organizacji partnerskiej regionalnej (OPR) w obszarze administrowania

6.1. Przeprowadzenie wyboru oraz weryfikacji OPL, w zakresie spełniania kryteriów uczestnictwa w PO PŻ Podprogram 2017 (określonych w ust. 14 niniejszych wytycznych) przed zawarciem umów na dystrybucję artykułów spożywczych potwierdzone stosowną dokumentacją.

6.2. Przeprowadzenie weryfikacji sieci dystrybucji na danym obszarze, celem zapobiegania zawierania umów z więcej niż jedną OPL, która swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje tę samą grupę osób najbardziej potrzebujących, która może zostać objęta pomocą żywnościową.

6.3. Prowadzenie nadzoru i monitoringu nad realizacją operacji dystrybucji w Podprogramie 2017, potwierdzonego stosowną dokumentacją, w tym przeprowadzenie kontroli w co najmniej 10 % OPL za pośrednictwem których OPR realizuje proces dystrybucji żywności.

6.4.    Po przeprowadzeniu kontroli, o których mowa w pkt 6.3 OPR sporządza stosowną dokumentację zawierającą  informację o ewentualnych zaleceniach w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie realizacji dystrybucji żywności oraz przestrzegania minimalnych standardów w obszarach administrowania i magazynowania, a także informację o sprawdzeniu wykonania zaleceń pokontrolnych.

6.5. Zawarcie przez OPR umów z OPL/przekazanie do OPL pisemnych wytycznych do realizacji podprogramu (jeśli OPL należy do struktury OPR) i zobowiązanie tych organizacji do przestrzegania zapisów dotyczących wymagań określonych w umowie zawartej pomiędzy IP a OPO. Warunkiem podpisania umów/przekazania pisemnych wytycznych jest przedłożenie przez OPL do OPR informacji, o których mowa w cz. II ust. 5 i 6 niniejszych wytycznych.

6.6. Posiadanie zaplecza technicznego, zapewniającego właściwą obsługę realizacji operacji dystrybucji w Podprogramie 2017, tj. m.in. pomieszczenia do obsługi administracyjnej, komputera i telefonu.

6.7. Zapewnienie ogólnodostępnej informacji na stronie internetowej zawierającej opis działań realizowanych przez organizację w ramach Podprogramu 2017 w zakresie dystrybucji
i środków towarzyszących, ich celów i wyników oraz podkreślającej wkład Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w finansowanie tych działań, zgodnie
z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla beneficjentów i organizacji partnerskich dotyczącymi informowania i komunikacji w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz aktualizowanie raz na kwartał przez OPR wykazu odpowiednio listy OPL, które uczestniczą za pośrednictwem danej organizacji partnerskiej w realizacji podprogramu..

Standardy określone w pkt. 6.8. - 6.16. dotyczą OPR, które dystrybuują artykuły spożywcze bezpośrednio do osób najbardziej potrzebujących

6.8. Zapewnienie ogólnodostępnej informacji w miejscu realizacji dystrybucji dotyczącej:

-      finansowania PO PŻ ze środków UE, poprzez umieszczenie co najmniej jednego plakatu (minimalny format A3) z symbolem UE, pełną nazwą Funduszu i Programu Operacyjnego oraz logo MRPiPS, w sposób określony w Wytycznych Instytucji Zarządzającej, wymienionych w cz. XIII,

-       kryteriów kwalifikowalności i sposobu kwalifikowania osób do objęcia pomocą żywnościową w ramach Podprogramu 2017 (określonych w cz. II  ust.11-12 niniejszych wytycznych),

-      zasad przekazywania artykułów spożywczych (określonych w cz. II ust.13 niniejszych wytycznych),

-      możliwości składania skarg przez osoby najbardziej potrzebujące, dotyczących sposobu realizacji dystrybucji przez organizację do organu wyższego stopnia tej organizacji  lub do ogólnopolskiej/ponadregionalnej organizacji partnerskiej, z którą ta organizacja podpisała umowę, albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

6.9. Zapewnienie współpracy z właściwym dla danej OPR ośrodkiem pomocy społecznej (OPS), w tym przekazywania, w formie pisemnej lub elektronicznej, do OPS informacji
o terminie rozpoczęcia dystrybucji oraz rodzajach prowadzonych działań w ramach środków towarzyszących (zgodnie z cz. III. niniejszych wytycznych).

6.10. Wydawanie żywności wyłącznie[1] w pomieszczeniach, którymi dysponuje organizacja prowadząca dystrybucję i/lub dostarczanie artykułów spożywczych przez organizację do miejsc zamieszkania osób najbardziej potrzebujących.

6.11. Organizowanie wydawania żywności, w taki sposób, aby osoby najbardziej potrzebujące nie były narażone na stygmatyzację, np. poprzez zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego przystosowanego do danej formy dystrybucji. W przypadku wydawania paczek żywnościowych, wydawanie to powinno odbywać się w  pomieszczeniach, a nie ze środków transportu.

6.12. Informowanie o terminach wydawania żywności, w taki sposób, aby osoby najbardziej potrzebujące nie były narażone na stygmatyzację.

6.13. Zapobieganie wszelkiej dyskryminacji w dostępie do pomocy żywnościowej, ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

6.14. Prowadzenie dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność osób otrzymujących pomoc żywnościową z uwzględnieniem kryteriów określonych w cz. II ust.11 – 12 niniejszych wytycznych, w tym listy wszystkich osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ w danym podprogramie, stanowiącej załącznik nr 1 do wytycznych.

6.15. Prowadzenie dokumentacji potwierdzającej wydawanie artykułów spożywczych w formie:

-     paczek żywnościowych, zawierającej co najmniej informacje określone w załączniku nr 2 do wytycznych, z uwzględnieniem wymagań dotyczących składu paczek żywnościowych, o których mowa w cz. II ust. 13. niniejszych wytycznych, w ujęciu miesięcznym,

-  posiłków, z uwzględnieniem informacji określonych w załączniku nr 3 oraz listę osób korzystających z posiłków, stanowiącą załącznik nr 3a sporządzanej w ujęciu miesięcznym.

6.16. Monitorowanie ważności dokumentów, uprawniających osoby najbardziej potrzebujące do skorzystania z pomocy w ramach PO PŻ.

6.17. OPR zobowiązana jest do przestrzegania minimalnych standardów, o których mowa
w pkt 5.1. – 5.4. niniejszych wytycznych.

 1. Minimalne standardy dla organizacji partnerskiej regionalnej (OPR) w obszarze transportu:
 1. Zapewnienie dostarczenia artykułów spożywczych do OPL z wykorzystaniem transportu własnego i/lub za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych, albo transportu OPL, na warunkach ustalonych wspólnie w umowie na dystrybucję artykułów spożywczych.
 2. Dysponowanie samochodami (własnymi lub wynajętymi), zapewniającymi transport
  artykułów spożywczych w warunkach umożliwiających utrzymanie ich cech jakościowych,
  w tym ciągu chłodniczego (np. samochód-chłodnia) zapobiegając marnotrawieniu żywności.
 3. Posiadanie stosownych dokumentów potwierdzających wynajem samochodów bądź zamówienie usługi transportowej.
 4. Przestrzeganie zasad oszczędności, wydajności i skuteczności, o których mowa w art. 30 ust. 2 rozporządzenia PE i Rady (UE, Euratom) Nr 966/2012 przy wyborze zewnętrznej firmy transportowej oraz podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie konfliktu interesów, tj. zapewniających, że osoby zatrudnione w organizacji nie pozostają z oferentem w stosunku prawnym lub faktycznym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności. Stosowanie zasad oszczędności, wydajności i skuteczności polega na przeprowadzeniu rozeznania rynku poprzez co najmniej upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej danej OPR lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do zamieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty. W przypadku gdy w wyniku rozeznania rynku OPR otrzyma mniej niż trzy oferty, jest zobowiązana udzielić zamówienie na dane usługi zgodnie z zasadą konkurencyjności poprzez wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców oraz upublicznienie tego zapytania co najmniej na stronie internetowej OPR.
 5. Posiadanie dokumentów potwierdzających przestrzeganie zasad oszczędności, wydajności i skuteczności m.in.: informacji, o przeprowadzeniu rozeznania rynku (treść zapytania ofertowego, sposób i termin upublicznienia zapytania ofertowego, wykaz ofert, które wpłynęły wraz ze wskazaniem daty wpływu każdej oferty)  oraz, w przypadku otrzymania
  w wyniku rozeznania rynku mniej niż trzech ofert, informację o udzieleniu zamówienia na dane usługi w trybie zasady konkurencyjności (informacji do których trzech potencjalnych wykonawców zostały wysłane zapytania ofertowe, kopie wiadomości przesłanych do potencjalnych wykonawców, informację o terminie i sposobie upublicznienia zapytania ofertowego, wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpływu każdej oferty, danych z ofert które stanowią odpowiedź na kryteria oceny ofert, wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru, datę sporządzenia protokołu i podpisy osób upoważnionych.
 6. Jeżeli OPL odbiera artykuły spożywcze z OPR zgodnie z umową/pisemnymi wytycznymi na dystrybucję        artykułów spożywczych z wykorzystaniem transportu własnego i/lub za pośrednictwem        podmiotów zewnętrznych, odpowiedzialność za zapewnienie warunków umożliwiających        utrzymanie cech jakościowych artykułów spożywczych, w tym ciągu chłodniczego (np.        samochód-chłodnia) zapobiegając marnotrawieniu żywności, ponosi zarówno OPR jak i OPL.
 1. Minimalne standardy dla organizacji partnerskiej regionalnej (OPR) w obszarze magazynowania:
 1. Zapewnienie kadry umożliwiającej sprawną i należytą realizację Programuposiadającej kwalifikacje i uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Posiadanie pomieszczeń magazynowych, umożliwiających przechowywanie artykułów spożywczych w warunkach określonych przez producenta przez cały okres trwania Podprogramu 2017. Ewentualna zmiana magazynu powinna zostać zgłoszona przez OPO do IP na formularzu stanowiącym załącznik nr 9a do niniejszych wytycznych.
 3. W przypadku wynajmu pomieszczeń do przechowywania artykułów spożywczych dostarczanych w ramach PO PŻ, przestrzeganie zasad oszczędności, wydajności
  i skuteczności, o których mowa w art. 30 ust. 2 rozporządzenia PE i Rady (UE, Euratom) Nr 966/2012 zgodnie z wymogami określonymi w pkt 7.5 oraz podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie konfliktu interesów, tj. zapewniających że osoby zatrudnione
  w organizacji nie pozostają z oferentem w stosunku prawnym lub faktycznym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności. Organizacja zobowiązana jest podpisać umowę na wynajem powierzchni magazynowej na okres trwania Podprogramu 2017. Wymóg przestrzegania zasad oszczędności, wydajności i skuteczności nie dotyczy sytuacji, gdy OPR zawarła umowę najmu lub użytkuje dany magazyn przed wydaniem niniejszych wytycznych.
 4. Posiadanie dokumentów potwierdzających przestrzeganie zasad oszczędności, wydajności i skuteczności zgodnie z wymogami określonymi w pkt 7.5.
 5. Posiadanie dokumentu potwierdzającego, że magazyn OPR, do którego przekazywane
  są dostawy artykułów spożywczych przez wykonawców, znajduje się pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej.
 6. Ubezpieczenie pomieszczeń magazynowych, do których będą realizowane dostawy artykułów spożywczych przez wykonawców na cały okres realizacji podprogramu oraz zapewnienie monitoringu/ochrony: za pośrednictwem specjalistycznych firm lub w ramach własnych zasobów i możliwości.
 7. Zapewnienie rozładunku i załadunku artykułów spożywczych.
 8. W przypadku realizowania procesu dystrybucji artykułów spożywczych za pośrednictwem OPL zapewnienie właściwych warunków magazynowania, m.in. składowania artykułów spożywczych w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie. Pomieszczenie, w którym magazynowana jest żywność musi zapewnić przechowywanie w warunkach określonych przez producenta.
 9. Prowadzenie odrębnej ewidencji magazynowej przy wykorzystaniu specjalistycznego programu komputerowego, w formie papierowej bądź w każdy inny sposób umożliwiający czytelne wyodrębnienie poszczególnych operacji magazynowych dla Podprogramu 2017 oraz zidentyfikowanie ścieżki dystrybucji poszczególnych partii artykułów spożywczych.
 10. Prowadzenie zbiorczej ewidencji magazynowej w ujęciu miesięcznym umożliwiającej prześledzenie dystrybucji każdej partii poszczególnych artykułów spożywczych dostarczonych do magazynu organizacji zawierającej m.in. oznaczenie partii magazynowej, datę i ilość artykułów spożywczych przyjętych oraz ilość wydanych artykułów spożywczych w ramach danej partii zgodnie z załącznikiem nr 4 wytycznych albo zawierającej informacje, o której mowa w tym załączniku.
 11. Wszystkie dokumenty dotyczące magazynowania muszą być przechowywane w siedzibie OPR w sposób zapewniający dostępność na żądanie odpowiednich instytucji.
  1. Prowadzenie dystrybucji żywności zgodnie z zasadą:

-             n+1 – dla sera podpuszczkowego dojrzewającego,

-             n+2 – dla mleka UHT i herbatników maślanych,

-             n+3 – dla pozostałych artykułów spożywczych

 1. wydanie 100% artykułów spożywczych w ciągu odpowiednio jednego, dwóch i trzech miesięcy od miesiąca, w którym zostały przekazane. 
 1. Zapobieganie marnotrawieniu żywności poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki magazynowej artykułów spożywczych dostarczonych w ramach realizowanego Podprogramu 2017, w tym dystrybucji żywności
 2. W przypadku realizowania procesu dystrybucji artykułów spożywczych za pośrednictwem OPL, organizowanie dostaw do OPL mając na celu równomierną dystrybucję żywności wśród osób najuboższych.
 1. Minimalne standardy dla organizacji partnerskiej lokalnej (OPL)

9.1. OPL zobowiązana jest do przestrzegania minimalnych standardów w obszarze administrowania.

9.1.1. Posiadanie zaplecza technicznego, zapewniającego właściwą obsługę realizacji operacji dystrybucji w Podprogramie 2017, tj. m.in. pomieszczenia do obsługi administracyjnej, posiadanie telefonu, i o ile to możliwe, komputera.

9.1.2. Zapewnienie ogólnodostępnej informacji na stronie internetowej, o ile posiadają stronę internetową, zawierającej opis działań realizowanych przez organizację w ramach Podprogramu 2017 w zakresie dystrybucji i środków towarzyszących, ich celów i wyników oraz podkreślającej wkład Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej potrzebujących w finansowanie tych działań, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla beneficjentów i organizacji partnerskich dotyczącymi informowania i komunikacji
w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

9.1.3. Zapewnienie ogólnodostępnej informacji w miejscu realizacji dystrybucji dotyczącej:

-      finansowania PO PŻ ze środków UE, poprzez umieszczenie co najmniej jednego plakatu (minimalny format A3) z symbolem UE, pełną nazwą Funduszu i Programu Operacyjnego oraz logo MRPiPS, w sposób określony w Wytycznych Instytucji Zarządzającej, wymienionych w cz. XIII,

-       kryteriów kwalifikowalności i sposobu kwalifikowania osób do objęcia pomocą żywnościową w ramach Podprogramu 2017 (określonych w cz. II ust. 11-12 niniejszych wytycznych),

-      zasad przekazywania artykułów spożywczych (określonych w cz. II ust. 13 niniejszych wytycznych),

-      możliwości składania skarg przez osoby najbardziej potrzebujące, dotyczących sposobu realizacji dystrybucji przez organizację do organu wyższego stopnia tej organizacji  lub do ogólnopolskiej/ponadregionalnej organizacji partnerskiej, z którą ta organizacja podpisała umowę, albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

9.1.4 Zapewnienie współpracy z właściwym dla danej OPL ośrodkiem pomocy społecznej (OPS), w tym przekazywania, w formie pisemnej lub elektronicznej, do OPS informacji
o terminie rozpoczęcia dystrybucji oraz rodzajach prowadzonych działań w ramach środków towarzyszących zgodnie z cz. III. niniejszych wytycznych (nie dotyczy przypadku, gdy OPS pełni funkcję OPL .

9.1.5. Wydawanie żywności wyłącznie[2] w pomieszczeniach, którymi dysponuje organizacja prowadząca dystrybucję i/lub dostarczanie artykułów spożywczych przez organizację do miejsc zamieszkania osób najbardziej potrzebujących.

9.1.6. Organizowanie wydawania żywności, w taki sposób, aby osoby najbardziej potrzebujące nie były narażone na stygmatyzację, np. poprzez zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego przystosowanego do danej formy dystrybucji. W przypadku wydawania paczek żywnościowych, wydawanie to powinno odbywać się w  pomieszczeniach, a nie ze środków transportu.

9.1.7. Informowanie o terminach wydawania żywności, w taki sposób, aby osoby najbardziej potrzebujące nie były narażone na stygmatyzację.

9.1.8. Zapobieganie wszelkiej dyskryminacji w dostępie do pomocy żywnościowej, ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

9.1.9. Prowadzenie dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność osób otrzymujących pomoc żywnościową z uwzględnieniem kryteriów określonych w cz. II ust. 11 – 12 niniejszych wytycznych, w tym listy wszystkich osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ w danym podprogramie, stanowiącej załącznik nr 1 do wytycznych.

9.1.10. Prowadzenie dokumentacji potwierdzającej wydawanie artykułów spożywczych w formie:

-     paczek żywnościowych, zawierającej co najmniej informacje określone w załączniku
nr 2 do wytycznych, z uwzględnieniem wymagań dotyczących składu paczek żywnościowych, o których mowa w cz. II ust. 13 niniejszych wytycznych, w ujęciu miesięcznym,

-  posiłków, z uwzględnieniem informacji określonych w załączniku nr 3 oraz listę osób korzystających z posiłków, stanowiącą załącznik nr 3a, sporządzaną w ujęciu miesięcznym.

9.1.11. Monitorowanie ważności dokumentów, uprawniających osoby najbardziej potrzebujące do skorzystania z pomocy w ramach PO PŻ.

9.2. Jeżeli OPL odbiera artykuły spożywcze z OPR zgodnie z umową na dystrybucję artykułów spożywczych z wykorzystaniem transportu własnego i/lub za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych, odpowiedzialność za zapewnienie warunków umożliwiających utrzymanie cech jakościowych artykułów spożywczych, w tym ciągu chłodniczego (np. samochód-chłodnia) zapobiegając marnotrawieniu żywności, ponosi zarówno OPR jak i OPL.

  9.3. OPL zobowiązana jest do przestrzegania minimalnych standardów w obszarze magazynowania.

9.3.1. Posiadanie pomieszczeń magazynowych[3], umożliwiających przechowywanie artykułów spożywczych w warunkach określonych przez producenta.

9.3.2. Zapewnienie monitoringu/ochrony: za pośrednictwem specjalistycznych firm lub w ramach własnych zasobów i możliwości.

9.3.3. Zapewnienie rozładunku i załadunku artykułów spożywczych.

9.3.4. Prowadzenie odrębnej ewidencji magazynowej w formie elektronicznej (przy wykorzystaniu specjalistycznego programu komputerowego) bądź w formie papierowej umożliwiającej czytelne wyodrębnienie poszczególnych operacji magazynowych dla Podprogramu 2017 oraz zidentyfikowanie ścieżki dystrybucji poszczególnych partii artykułów spożywczych.

9.3.5. Prowadzenie zbiorczej ewidencji magazynowej w ujęciu miesięcznym umożliwiającej prześledzenie dystrybucji każdej partii poszczególnych artykułów spożywczych dostarczonych do magazynu organizacji zawierającej m.in. oznaczenie partii magazynowej, datę i ilość artykułów spożywczych przyjętych oraz ilość wydanych artykułów spożywczych w ramach danej partii zgodnie z załącznikiem nr 4 wytycznych albo zawierającej informacje, o której mowa w tym załączniku.

9.3.6 Wszystkie dokumenty dotyczące magazynowania muszą być przechowywane w sposób zapewniający dostępność na żądanie odpowiednich instytucji w siedzibie OPR.

9.3.7 Prowadzenie dystrybucji żywności zgodnie z zasadą:

-             n+1 – dla sera podpuszczkowego dojrzewającego,

-             n+2 – dla mleka UHT i herbatników maślanych,

-             n+3 – dla pozostałych artykułów spożywczych

 1. wydanie 100% artykułów spożywczych w ciągu odpowiednio jednego, dwóch i trzech miesięcy od miesiąca, w którym zostały przekazane

9.3.8. Zapobieganie marnotrawieniu żywności poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki magazynowej artykułów spożywczych dostarczonych w ramach realizowanego Podprogramu 2017, w tym dystrybucji żywności.

 1. Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

-        bezdomni,

-        niepełnosprawni,

-        migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),

-        pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w ust. 11.

 1. Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania
z pomocy społecznej[4], tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby
w rodzinie.

 1. Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ

OPR i OPL uczestniczące w PO PŻ współpracują z OPS w gminach w zakresie doboru odbiorców lub weryfikacji kwalifikowalności odbiorców końcowych.

-        OPS-y będą wydawać osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy z PO PŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób. Przy dokonywaniu kwalifikacji OPS-y powinny brać pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020, tak aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy z PO PŻ. Ponadto powinny rozpowszechniać informacje o realizacji PO PŻ i wskazywać najbliższe miejsca lub punkty wydawania artykułów spożywczych. Załącznik nr 5 do wytycznych stanowi wzór skierowania wraz z oświadczeniem o dochodach do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ, przy czym OPS wypełnia skierowanie część 5A, natomiast osoba kwalifikowana do przyznania pomocy żywnościowej wypełnia załącznik 5 B wyłącznie, gdy jej aktualna sytuacja życiowa i dochodowa nie jest znana OPS-wi i Ośrodek nie dysponuje aktualnym wywiadem środowiskowym.  W sytuacji, gdy OPL udziela dzieciom pomocy żywnościowej jedynie w formie posiłku, wówczas OPS przekazuje do OPL listę dzieci z rodzin uprawnionych do pomocy w ramach PO PŻ niezależnie od skierowania wydanego dla rodziny.

-      OPR/OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej korzystając z zał. nr 5 część B. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem zał. nr 5 część A przekazywane są do właściwego ośrodka pomocy społecznej, który potwierdza kwalifikowalność do przyznania pomocy. Oświadczenia o dochodach zał. nr 5 część B przechowywane są we właściwym ośrodku pomocy społecznej. OPS na ich podstawie wystawia skierowania, które są przekazywane do OPR/OPL lub listy osób zakwalifikowanych.

-      OPR i OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w PO PŻ na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 6 do wytycznych. Załącznik nr 6 stosuje się wyłącznie do osób bezdomnych. Ponadto, w przypadku przekazywania pomocy żywnościowej wyłącznie na podstawie otrzymanej z OPS listy osób zakwalifikowanych, OPR i OPL zobowiązane są posiadać podpisane przez osoby znajdujące się na tej liście oświadczenia, których wzór stanowi załącznik nr 7 do wytycznych.

 1. Zasady przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym:

13.1 Forma przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym: paczki żywnościowe, posiłki.

13.2 Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego: Minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo  a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2017 . 

Zestaw na Podprogram 2017  artykułów spożywczych obejmuje:

 • groszek z marchewką 4 kg,
 • fasola biała 4 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
 • buraczki wiórki 1,05 kg,
  •  powidła śliwkowe 1,5 kg,
  • makaron jajeczny 4,5 kg,
  • makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg,
  • ryż biały 4 kg,
  • kasza gryczana 2 kg,
  • herbatniki maślane 0,6 kg,
  • mleko UHT 7 l,
  • ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
  • gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
  •  szynka drobiowa 3 kg,
  •  szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
  •  pasztet wieprzowy 0,64 kg,
  •  filet z makreli w oleju 1,7 kg,
  • cukier biały 4 kg,
  •  

Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2017 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji
w Podprogramie 2017.

W uzasadnionych sytuacjach, (np. ze względu na stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywieniowe) dopuszcza się zamianę artykułu spożywczego na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększenie liczby opakowań określonych artykułów spożywczych, o ile OPR/OPL posiada takie możliwości. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych odpowiednio do potrzeb rodzin
i możliwości OPR/OPL. W przypadku braku możliwości wydania sera podpuszczkowego dojrzewającego przez dany OPL/OPR konieczne jest zapewnienie zamiany tego artykułu na mleko UHT w odpowiednio zwiększonej proporcji.

13.3. Definicja posiłku – każdy posiłek (śniadanie, II śniadanie, obiad - w szczególności gorący posiłek dwudaniowy lub jednodaniowy, podwieczorek, kolacja).

13.4. OPL wydające posiłki powinny otrzymywać w miarę możliwości produkty ze wszystkich grup towarowych, jednak z uwzględnieniem rodzaju wydawanych posiłków.

13.5. Żywność dystrybuowana przez OPL/OPR w ramach realizacji POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.  OPL/OPR wydające żywność nie mogą pobierać od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za wydawaną żywność ani uzależniać wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz OPL/OPR. W umowach/wytycznych przekazanych OPR/OPL zawarte zostaną zapisy o nieodpłatnej dystrybucji przez OPL/OPR żywności w ramach POPŻ oraz  zobowiązujące OPR/OPL do niepobierania od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za wydawaną żywność ani uzależniania wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz OPL/OPR.

W przypadku pobierania opłat OPL/OPR wykluczane są z realizacji POPŻ.

- W przypadku stwierdzenia przez OPO wystąpienia przypadku pobierania opłat przez OPR, OPO jest zobowiązana w terminie 30 dni poinformować OPR o wykluczeniu z realizacji Programu. OPO odpowiedzialna jest za zapewnienie przyjmowania dostaw do magazynu/ zapewnienia ciągłości pomocy dla osób potrzebujących (w zależności od zasięgu terytorialnego działań OPR) w miejsce danego OPR. OPO o zaistniałych przypadkach informuje IP w terminie 14 dni od powzięcia informacji o pobieraniu opłat przez OPR.

 - W przypadku stwierdzenia przez OPR pobierania opłat przez OPL, OPR jest zobowiązana w terminie 14 dni  od zidentyfikowania takiej sytuacji poinformować o tym OPO. OPO o zaistniałych przypadkach informuje IP w terminie 14 dni od stwierdzenia przypadku pobierania opłat przez OPL. OPR jest zobowiązana w ciągu 30 dni od stwierdzenia przypadku pobierania opłat poinformować OPL o wykluczeniu z realizacji Programu. W przypadku wykluczenia OPL, OPR odpowiedzialna jest za zapewnienie ciągłości pomocy dla osób potrzebujących (w zależności od zasięgu terytorialnego działań OPL) w miejsce danego OPL.

 1. Kryteria, które muszą spełniać organizacje partnerskie regionalne (OPR)/lokalne (OPL) za pośrednictwem, których będzie realizowana dystrybucja artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących

      14.1. Prowadzenie działań non-profit na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

  1. Posiadanie zdolności administracyjnych do:
 • realizacji działań w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych otrzymanych
  w ramach PO PŻ,
 • realizacji działań na rzecz włączenia społecznego,
 • prowadzenia odrębnych systemów ewidencji księgowej i gospodarki magazynowej artykułów dostarczanych z PO PŻ oraz z innych źródeł.

W celu zapewnienia zdolności administracyjnych OPL może zawrzeć pisemną umowę z dodatkowym podmiotem (np. z OPS) określającą zadania tego podmiotu oraz uprawnienia OPL wobec niego. W takim przypadku dokumentacja dotycząca realizacji Programu powinna być przechowywana w OPL. O takich przypadkach OPL powinien poinformować OPR, z którym zawarł umowę/od którego otrzymał pisemne wytyczne na realizację Podprogramu 2017, OPR przekazuje informację do OPO a OPO niezwłocznie do IP

 1. Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego, prowadzenie stałej współpracy z organizacjami lub podmiotami prowadzącymi takie działania.
 2. OPL zobowiązane są do prowadzenia bezpośredniej dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących. OPL nie mogą przekazywać artykułów spożywczych do innych OPL celem dalszej dystrybucji. W przypadku, gdy OPL nie będzie mogła przekazać otrzymanych artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym w okresie realizacji dystrybucji, zobowiązana będzie do zwrotu tych artykułów spożywczych do OPR, od którego je otrzymała, w terminie umożliwiającym ich rozdysponowanie w okresie realizacji procesu dystrybucji i w terminie przydatności do spożycia.
 3. Artykuły spożywcze nie mogą być przekazywane instytucjom, które otrzymują dofinansowanie na wyżywienie lub pobierają opłaty za wyżywienie, z wyłączeniem placówek o charakterze dziennym świadczącym pomoc dzieciom, placówek dla osób bezdomnych i jadłodajni, z tym, że osoby objęte pomocą żywnościową PO PŻ nie mogą wnosić opłat za posiłki otrzymywane w tych podmiotach.
 4.  Zasady dystrybucji żywności i jej rozliczania w placówkach o charakterze dziennym świadczącym pomoc dzieciom, placówkach dla osób bezdomnych i jadłodajniach: artykuły spożywcze przekazane do tych instytucji w celu przygotowania posiłku powinny być rozliczane ilościowo w ramach każdego rodzaju artykułu.
  Dodatkowo należy wykazać liczbę posiłków i liczbę osób zakwalifikowanych do pomocy wg zasad określonych w ust. 11 i 12 niniejszych wytycznych w danym okresie sprawozdawczym, przy czym placówki dzienne dla dzieci powinny posiadać informacje od OPS lub OPR/OPL o liczbie dzieci z rodzin, spełniających kryteria do pomocy
  w ramach PO PŻ , które są stałymi uczestnikami zajęć w placówek – dotyczy jedynie organizacji partnerskich wydających posiłki.
 5. OPL zobowiązane są do stosowania kryteriów kwalifikowalności, o których mowa
  w cz. B pkt II ust. 11-12 niniejszych wytycznych, do objęcia pomocą żywnościową oraz zasad przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym określonych w  cz. B IIust. 13. niniejszych wytycznych.

III. Zasady realizacji środków towarzyszących

 1. Ogólne zasady realizacji działań w ramach środków towarzyszących
 1. Poprzez działanie w ramach środków towarzyszących realizowanych w ramach PO PŻ 2014 -2020 rozumie się cykliczne działania, o których mowa w cz. III ust. 1 pkt 1.8 - 1.9, oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które przyczynią się do włączenia społecznego tych osób.
 2. Działania w ramach środków towarzyszących prowadzone są w okresie realizacji procesu dystrybucji, o którym mowa w cz. BIV.
 3. Działania w ramach środków towarzyszących są prowadzone przez OPR, które przekazują artykuły spożywcze bezpośrednio odbiorcom końcowym lub przez OPR, które przekazują artykuły spożywcze do OPL i podpisują w tym zakresie umowy dystrybucji artykułów spożywczych oraz sposobu świadczenia działań towarzyszących z OPL, lub przez OPL.
 4. OPO jest zobowiązana prowadzić obowiązkowe działania nie objęte dofinansowaniem z PO PŻ, o których mowa w pkt 1.8, za pośrednictwem współpracujących OPR lub OPL.
 5. W przypadku, gdy OPO ubiega się o dofinansowanie z tytułu kosztów środków towarzyszących, zobowiązana jest realizować wybrane działania, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.9., za pośrednictwem współpracujących OPR lub OPL.
 6. Osoby najbardziej potrzebujące, które w okresie, o którym mowa w cz. B pkt IV, biorą udział
  w działaniach finansowanych z EFS, nie mogą zostać zakwalifikowane do działań w ramach środków towarzyszących o takiej samej tematyce finansowanych z PO PŻ.
 7. Działania nie mogą pokrywać się z działaniami prowadzonymi w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w danym województwie.
 8. Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu:

1.8.1.  włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, w szczególności:

-  zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,

-  grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki
z dziećmi, osoby samotne).

1.8.2.     pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych  osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej):

- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,

- wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ww. lista nie jest wyczerpująca i może różnić się w zależności od OPR i OPL, regionu
i odpowiada indywidualnym potrzebom odbiorców końcowych.

1.9 Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących, z zastrzeżeniem pkt 1.3, prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji
w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

-          warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów  kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw
i wykorzystania artykułów spożywczych,  

-          warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,

-          programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania
i przeciwdziałania marnowaniu żywności,

-          warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

-        Tylko działania, o

Administrator


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dariusz Bańczyk
Data utworzenia:2019-05-10
Data publikacji:2019-05-10
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:4212