Stypendia

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

UWAGA! WSZYSTKIE NIEZBĘDNE DRUKI I PLIKI DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA DOLE TEJ STRONY!

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach przypomina, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdrowej, ul. Łąkowa 1, w pok. 15.

Do kogo kierowana jest pomoc?

Pomoc w formie stypendium szkolnego może otrzymać:

 • uczeń publicznej lub niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacz publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, który na stałe zamieszkuje na terenie gminy Kłomnice
 • wychowanek publicznego lub niepublicznego ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a również dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, który na stałe zamieszkuje na terenie gminy Kłomnice - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Kłomnice, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchacz niepublicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Kłomnice, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

WAŻNE!!!

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • dzieciom, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,
 • uczniom/słuchaczom/wychowankom, którzy nie zamieszkują na stałe na terenie Gminy Kłomnice.

 Kto może złożyć wniosek?

 • Rodzic lub przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego ucznia,
 • Pełnoletni uczeń.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o stypendium dla ucznia powinien zostać złożony do 15 września, słuchacz kolegium składa wniosek do 15 października.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć:

 • Zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu netto za sierpień 2023r. lub/i odcinek renty, emerytury za miesiąc sierpień 2023 r.
 • Nakaz płatniczy za 2023 r. - kserokopia
 • Faktury za zakupy szkolne (od sierpnia 2023 r.)
 • Wyrok sądu o alimentach - kserokopia
 • Wyrok o rozwodzie lub separacji - kserokopia
 • Decyzja o przyznaniu świadczeń rodzinnych za sierpień 2023 r. - kserokopia
 • Decyzja o przyznaniu świadczeń alimentacyjnych za sierpień 2023 r. - kserokopia
 • W przypadku osoby niepełnosprawnej w rodzinie, decyzję o przyznaniu i wysokości renty oraz odcinek renty za sierpień 2023 r.
 • Dokumenty potwierdzające liczbę członków rodziny (kserokopia odpisu(ów) skróconego aktu(ów) urodzenia dziecka/i)
 • Zaświadczenie szkoły o uczęszczaniu ucznia do innej szkoły niż szkoła podstawowa, chyba, że uczeń uczęszcza do tych szkól w innej gminie
 • Potwierdzenie opłat składek za właścicieli gospodarstwa rolnego w KRUS(miesiąc poprzedzający złożenie wniosku)
 • W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności na zasadach ogólnych: zaświadczenie wydane przez naczelnika wł. urzędu skarbowego o wysokości dochodu za 2022 r., zaświadczenie z wł. O/ZUS o wysokości składek opłaconych za 2022 r.
 • W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności opodatkowanej ryczałtem lub kartą podatkową: zaświadczenie z wł. urzędu skarbowego jedynie o formie opodatkowania, dowód opłacania składek w ZUS, oświadczenie podatnika o wysokości dochodu(z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).

 

Jakie kryterium dochodowe uprawnia do przyznania stypendium szkolnego?

Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie przekracza kryterium dochodowego w wysokości 600,00 zł. Dochód ten obliczamy w taki sposób, że dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wszystkich członków rodziny dzielimy przez liczbę osób, która jest w rodzinie.

Na co można przeznaczyć stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów:

 • udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, prowadzonych jako płatne zajęcia spoza planu nauczania a także udział w zajęciach edukacyjnych odbywających się poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, artystycznych, wycieczek szkolnych w tym tzw. „ zielonych szkół”, wyjść do kina i teatru zorganizowanych przez szkołę,
 • zakupu podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych (w szczególności zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych, programów edukacyjnych, abonamentu internetowego, stroju na zajęcia wychowania fizycznego zgodnego z wymaganiami szkoły np.: buty sportowe, bluzy sportowe oraz innych pomocy edukacyjnych, w tym do praktycznej nauki zawodu uznanych przez dyrektora szkoły za niezbędne w trakcie edukacji ucznia,
 • dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej uczniom szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczom kolegiów związanych z pobieraniem nauki poza Gminą Kłomnice.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: nagła choroba, śmierć, kradzież, pożar, powódź lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.

Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O BEZWZGLĘDNE KOMPLETOWANIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW CO POZWOLI NA SPRAWNE ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

Administrator


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dariusz Bańczyk
Data utworzenia:2019-05-10
Data publikacji:2019-05-10
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:4360