Zespół Interdyscyplinarny

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

STOP PRZEMOCY !

Zespól do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie to miejsce w którym możesz uzyskać pomoc i wsparcie.

W celu przeciwdziałania przemocy domowej jak również realizacji zadań wynikających z zapisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Kłomnice Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice został powołany Zespół Interdyscyplinarny, którego zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy domowej.

Zespól do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie to miejsce w którym możesz uzyskać pomoc i wsparcie.

Zespół funkcjonuje od września 2011r.

W jego skład wchodzą przedstawiciele: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Służby Zdrowia, Oświaty, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest:

  1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
  5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zlokalizowany jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach, Zdrowa, ul. Łąkowa 1 .

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego jest
Pani Anna Smolarek – tel. 34 389 36 69

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego jest
Pani Anna Kubalska
 – tel. 34 389 36 60

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach również udzielają wsparcia i pomocy w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, podejmują działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy domowej od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 .

W sprawach dotyczących przemocy można kontaktować się również telefonicznie pod numerem telefonu: 34 389 36 69 lub 34 389 36 78

Istnieje również możliwość po uprzednim kontakcie telefonicznym ustalenia terminu spotkania z pracownikiem socjalnym.

Przemoc domowa, zwana też przemocą w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste powodując cierpienia i szkody.

Przemoc jest karana:

art. 207 § k.k. Znęcanie się fizyczne  lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad  małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na stan psychiczny lub fizyczny – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (ścigane z urzędu).

Formy przemocy:

Przemoc fizyczna – każde zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary mogące prowadzić do bólu oraz fizycznych obrażeń (min. popychanie, policzkowanie, bicie, szarpanie).

Przemoc psychiczna – agresywne zachowania, które maja charakter poniżający lub budzący poczucie zagrożenia i wywołujące emocjonalne cierpienie i ból (min. wyśmiewanie, wyzywanie, stała krytyka, zawstydzanie, stosowanie gróźb, szantażowanie, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami).

Przemoc seksualna – wymuszanie współżycia seksualnego lub nieakceptowanych praktyk seksualnych.

Przemoc ekonomiczna – uniemożliwianie dostępu do rodzinnych środków finansowych i możliwości ich pozyskiwania (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny)

Przemocą jest także zaniedbywanie i niezaspokajanie podstawowych potrzeb członka rodziny, które prowadzi do cierpienia.

Musisz wiedzieć, że:

- nic nie usprawiedliwia przemocy,

- przemoc domowa jest przestępstwem,

- przemoc domowa to zachowanie wyuczone, którego można oduczyć,

- nigdy nie jest za późno, by powiedzieć przemocy NIE,

- przemoc nie skończy się sama z siebie,

- pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia.

Uzależnienie sprawcy od alkoholu nie zwalnia go od odpowiedzialności za stosownie przemocy.

Jesteś świadkiem przemocy domowej pamiętaj, że:

Twoim moralnym i prawnym obowiązkiem jest zareagowanie
- od Twojej reakcji może  zależeć czyjeś zdrowie, a nawet życie.

Klauzula RODO !!!

Administrator


Pliki do pobrania


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dariusz Bańczyk
Data utworzenia:2019-05-08
Data publikacji:2019-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1453