Nabór na stanowisko Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

9 gru 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach  w zawiązku z realizacją projektu pn. „Aktywne, radosne konary i okolice” o nr WND-RPSL.09.02.04-24-064H/18 realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie ogłasza nabór na stanowisko:

Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego

Miejsce wykonania pracy:

Konary ul. Łąkowa 2, 42-270 Kłomnice

 

Ilość osób do zatrudnienia oraz forma zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas określony w wymiarze ½  etatu  – finansowana ze środków unijnych
w ramach projektu pn. " Aktywne, radosne Konary i okolice".

Wymagania niezbędne:

 1. Kandydat/ka posiada wykształcenie wyższe:
 2. na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki
  o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo--wychowawczą lub
 3. na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;

lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

 

 1. Kandydat/ka nie jest i nie był/a pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska

nie jest zawieszona ani ograniczona;

 1. Kandydat/ka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 2. Kandydat/ka nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 1. odpowiedzialność,
 2. samodzielność,
 3. kreatywność,
 4. komunikatywność
 5. znajomość obsługi komputera,
 6. doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. opieka nad dziećmi przebywającymi w świetlicy środowiskowej,
 2. organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych, w tym przygotowywanie sali i dbanie
  o czystość i porządek sali oraz przygotowywanie poczęstunku dla dzieci,
 3. organizacja pracy świetlicy,
 4. współpraca z przedstawicielami innych instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie,
 5. prowadzenie dokumentacji świetlicy i podopiecznych,
 6. współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe,
 7. odpowiedzialność za powierzony majątek,
 8. dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących uczestników, znajdujących się w placówce oraz ich rodzin,
 9. inspirowanie działań instytucji, organizacji społecznych, osób prawnych i fizycznych w sprawach dotyczących rozwoju form i zakresu działalności Placówki oraz współdziałanie i koordynowanie tych działań,
 10. wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Placówki.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem świadectw pracy,
 4. podanie o przyjęcie do pracy
 5. kopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem potwierdzających wykształcenie,
 6. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia, dyplomy)
 7. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 9. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania
  z praw publicznych,
 10. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona, potwierdzone własnoręcznym podpisem,
 11. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek

w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego – oświadczenie o jego wypełnianiu,                    w przypadku gdy nie ma osób zobowiązanych do alimentacji – oświadczenie, że nie został nałożony obowiązek alimentacyjny.

Przewidywany okres zatrudnienia: do 31.12.2020 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać w terminie do 20.12.2019 r. do godziny 14.00 pod adresem:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach ul. Łąkowa 1, 42-270 Zdrowa  w zaklejonej kopercie          z dopiskiem " Nabór na stanowisko - Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego"

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach w dniu 23.12.2019 r.

o godzinie 10.00

Z regulaminem naboru można zapoznać się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach
z siedzibą w Zdrowej ul. Łąkowa 1 

Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne i dopuszczone do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona na stronie internetowej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej          w Kłomnicach oraz na tablicy informacyjnej ośrodka.

osoba do kontaktu :  Anna Kubalska - Kierownik GOPS tel. 34 3281277

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

Administrator


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2019-12-09
Data publikacji:2019-12-09
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1909