Nabór na stanowisko Opiekun Klubu Seniora

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

15 sty 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach w zawiązku z realizacją projektu pn. „Aktywne, radosne Konary i okolice” o nr WND-RPSL.09.02.04-24-064H/18 realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie ogłasza nabór na stanowisko:

Opiekun Klubu Seniora 

Miejsce wykonania pracy:

Konary ul. Łąkowa 2, 42-270 Kłomnice

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas określony w wymiarze 1/2 etatu – finansowana ze środków unijnych
w ramach projektu pn. "Aktywne, radosne Konary i okolice"

Wymagania niezbędne:

 1. Kandydat/ka posiada wykształcenie wyższe
 2. Kandydat/ka posiada wykształcenie min. średnie i ukończony kurs (min. 20 godz.) przygotowujący do prowadzenia klubu seniora lub kurs opiekuna osób starszych.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność kierowania zespołem ludzkim,
 2. odpowiedzialność,
 3. samodzielność,
 4. kreatywność,
 5. komunikatywność,
 6. znajomość obsługi komputera,
 7. doświadczenie w pracy z osobami starszymi.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kierowanie działalnością klubu seniora,
 2. prowadzenie niezbędnej dokumentacji tj. dzienniki obecności, dzienniki zajęć,
 3. opracowywanie miesięcznych planów zajęć,
 4. prowadzenie zajęć tematycznych z uczestnikami klubu seniora,
 5. organizacja wyjazdów integracyjnych oraz uczestnictwo w wyjazdach integracyjnych,
 6. prowadzenie kół zainteresowań,
 7. organizacja imprez okolicznościowych (np. wigilia),
 8. odpowiedzialność za powierzony majątek,
 9. dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących uczestników klubu seniora.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem świadectw pracy,
 4. podanie o przyjęcie do pracy
 5. kopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem potwierdzających wykształcenie,
 6. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia, dyplomy)
 7. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 9. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania
  z praw publicznych,
 10. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona, potwierdzone własnoręcznym podpisem,
 11. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego – oświadczenie o jego wypełnianiu, w przypadku gdy nie ma osób zobowiązanych do alimentacji – oświadczenie, że nie został nałożony obowiązek alimentacyjny.

Przewidywany okres zatrudnienia: do 31.12.2020 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać w terminie do 29.01.2020 r.  do godziny 14.00 pod adresem:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach ul. Łąkowa 1, 42-270 Zdrowa  w zaklejonej kopercie  z dopiskiem " Nabór na wolne stanowisko - Opiekun Klubu Seniora"

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach w dniu 30.01.2020 r.

o godzinie 10.00

Z regulaminem naboru można zapoznać się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach
z siedzibą w Zdrowej ul. Łąkowa 1 

Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne i dopuszczone do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona na stronie internetowej BIP  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach oraz na tablicy informacyjnej ośrodka.

osoba do kontaktu :  Anna Kubalska - Kierownik GOPS tel. 34 3281277

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

Administrator


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dariusz Bańczyk
Data utworzenia:2020-01-15
Data publikacji:2020-01-15
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1914